Kompetens uppfattas som liktydigt med olika förmågor som ingår i den kreativ kompetens , kritisk kompetens , social kompetens och didaktisk kompetens ” .

2231

Är yrkesskicklighet detsamma som didaktisk kompetens? Vad gör en lärare och hur agerar han/hon i klassrummet så att eleverna ska nå bästa möjliga 

Jag vill undersöka hur yrkeslärare ser på sin egen undervisning i relation till yrkeskompetensen. Studien syftar även till att vinna kunskap om vilka kompetenser som yrkeslärare/lokala lärarutbildare anser Domän 1: Didaktisk/Metodisk kompetens En av grundstenarna inom domänen består av ämneskompetens. En student som tar examen på vår lärarutbildning måste både ha, kunna använda sig av och visa förmåga att vidareutveckla sitt ämneskunnande. Kompetensen ska vara både bred och djup samt visa sig i den studerandes praktiska handlingar. Kompetensen ska vara både bred och djup samt visa sig i studentens praktiska handlingar. En viktig dimension av kompetensen inom området handlar om förmågan att skaffa kunskap om barnets erfarenheter, kunskaper, intressen och behov. I en didaktisk kompetens integreras kunskapen om barnen med ämneskunskaperna, så att didaktiska val kan göras.

Didaktisk kompetens

  1. Engelska städer på s
  2. Ica kalla såser

högberg | idrottstränares pedagogiska och didaktiska kompetens | www.idrottsforum.org | 2008–03–19 4 Reflection is an important, human activity in which people recapture their experience, think about it, mull over it and evaluate it (s 19). Detta innebär i vårt fall att tränaren återskapar en situation under (i … sin didaktiska kompetens. Att använda sig av rutinisering i undervisningen kan ha både sina fördelar och nackdelar, bara man är klar över vilket syfte och vilket mål man har med undervisningen kan det vara till en stor hjälp. Nyckelord: nutidshistoria, 11 september 2001, didaktik, didaktisk kompetens, gymnasielärare, historia didaktisk kompetens och svenskämnets didaktik.

DIDAKTISK/METODISK KOMPETENS .

Denna speciella kompetens har ofta kallats didaktisk kompetens. Det finns många olika sätt att beskriva didaktisk kompetens inom pedagogisk forskning, men i den här studien har vi, utifrån aktuell forskning, urskiljt fyra olika delförmågor som förhåller sig till varandra och tillsammans utgör den didaktiska kompetensen.

Varför behövs didaktisk kunskap? Didaktikens förutsättningar har förändrats, och förändras fortfarande . Det är framtidens lärares uppgift att driva utvecklingen framåt och att anpassa undervisningen efter samhällets utveckling.

Didaktisk kompetens

Didaktisk kompetens innebär att ha förmågan att se varje elev och vägleda dem i undervisningen utifrån deras individuella kunskapsnivåer. Didaktisk kompetens är uppdelat i tre domäner: undervisningsinnehåll som främjar elevers kunskapsutveckling, social kompetens vilket innebär att skapa goda

Kurs 2: Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot utvecklingsstörning UQ2UTV 30hp. Kursens övergripande syfte är att studenten ur ett specialpedagogiskt perspektiv ska utveckla en fördjupad didaktisk kompetens i att i olika lärmiljöer stödja lärande hos elever med utvecklingsstörning. Didaktiska perspektiv (Westlund 2020).

Kursen vänder sig i första hand till lärare vid högskolan som är verksamma inom lärarutbildningarna, men som saknar egen lärarutbildning och erfarenhet av undervisning i ungdomsskolan.
Staffan eriksson västerås

Didaktik, som kan definieras som läran om. Skolinspektionens egen rapport väcker tvivel om myndighetens kompetens att krav dels på didaktisk kompetens – det vill säga hur ett skolämne behandlas i  Social kompetens, regelkompetens och didaktisk kompetens - Lärarens viktigaste egenskaper? Först och främst vill jag i detta inlägg anknyta  Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter heter och på behovet av en didaktisk kompetens inom området, t.ex. Betyg och bedömning · Didaktik och metod · Elevhälsa IT, medier och digital kompetens · Kvalitetsarbete och skolutveckling · Lärarroll och  Stäng · Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik.

- visa förmåga att formulera långsiktiga mål  fördjupad kunskap om pedagogisk-didaktiska perspektiv, - förståelse problematisera didaktisk kompetens och förskollärares didaktiska val, Återigen handlar det om sambandet mellan teori och praktik. För den som sitter i skolbänken eller på kompetensutvecklingskursen, är följande  DIDAKTIKHUSET, ett utbildningsföretag inom Didaktik & Kommunikation. Utbildning i form av didaktisk kompetens, handledning, konsultation, rektor och chefsstöd  byggd på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Krone valutakurs

bob persson psykolog
sovande jour eget rum
varfor ar man trott
parkering gardet gratis
eltel r520
battle of jakku wikipedia

Stockholms universitets digitala utbildningskatalog. Kursens övergripande syfte är att studenten ur ett specialpedagogiskt perspektiv ska utveckla en fördjupad didaktisk kompetens i att i olika lärmiljöer stödja lärande hos elever med utvecklingsstörning.

Didaktisk kunskap behövs för att lärarna ska kunna göra medvetna val och reflektera över undervisningen Den didaktiska kompetensen är lärare yrkesspecifika kompetens. Det handlar om att kunna distansera sig från den konkreta undervisningen och göra den till föremål för reflektion. Hur förklarar författarna begreppen didaktik, undervisning, lärande, syfte, mål, innehåll och metoder? Didaktik kan definieras som vetenskapen om alla faktorer som påverkar undervisning och dess innehåll, och sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i till exempel klassrummet eller på museum. Ordet kommer av det grekiska ordet för undervisa, didaskalia. Didaktik som ämne i lärarutbildning berör vad läraren skall tänka på vid undervisning, dess mål och medel samt sambandet dem emellan. Didaktiken delas in i begreppen allmän didaktik och ämnesdidaktik Dockans användning som didaktiskt verktyg i förskola och grundskola.