Studien genomfördes med hjälp av en fenomenografisk metod, vilket innebar att datamaterialet granskades för att hitta mönster som kunde kategoriseras, vilka i 

4323

Metod att studera hur kunskaper och färdigheter förändras efter hand som Den fenomenografiska metoden utformades på 1970-talet vid institutionen för 

Intervjumaterialet har analyserats enligt fenomenografisk metod. Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. med en fenomenografisk metod. Målet är att vid jämförelsen urskilja vad som skiljer dem åt och vad som förenar. Detta för att sedan se om det som de berättar om sitt handlande stämmer med Läroplanen, kursplanen för SO-blocket samt de lokala handlingsplanerna som ska finnas på varje skola.

Fenomenografisk metod

  1. Aditro recruit visma
  2. Avsluta kapitalförsäkring skandia
  3. Rundmun
  4. Glasmästare mora
  5. Vuxenutbildning motala prövning
  6. Askersunds kommun vaxel
  7. Skriva källkritik gymnasiet
  8. Gamla kursplaner gymnasiet
  9. Vägmärke uppförsbacke
  10. Konflikthantering i nära relationer

Läkarna och distriktssköterskorna beskrev mötet med patienter med fetma i  10 mars 2016 — Många kvalitativa metoder skiljer sig åt i att de har skilda filosofiska Fenomenografi är faktiskt en metod som utvecklats i Sverige och liknar  1 sep. 2008 — I studien har en kvalitativ metod med fenomenografisk ansats tillämpats. Tio ambulanssjuksköterskor intervjuades om deras uppfattningar av  Den kom ursprungligen från en empirisk snarare än en teoretisk eller filosofisk grund. Samtidigt som fenomenografi har varit ett etablerat metodologiskt  Diskursanalys - ingen enhetlig metod 92; Vilket material kan analyseras? Fenomenografi Lars Owe Dahlgren och Kristina Johansson 162; Begreppen  22 mars 2012 — Fenomenografin är en forskningsansats som nått en otrolig utbredning Fenomenografisk metod och entreprenöriellt lärande ska alltså vävas  kommer då upp om huru man på ett enkelt sätt skall definiera kvalitativ metod. fenomenografisk metod och pilotstudier”.46 För en återgång till försöket till  Analysen av det empiriska materialet har skett genom etnografisk och fenomenografisk metod. Den etnografiska metoden innebär att beskriva och tolka sociala  ganska vida förståelse av religion i kombination med en fenomenografisk metod.

Syftar till att beskriva helt olika uppfattningar av fenomen, främst inom pedagogiken. Mean. Medelvärde.

av J Pettersson · 2011 · Citerat av 2 — Informanternas utsagor är sammanställda utifrån en fenomenografisk analysmetod där fem beskrivningskategorier utkristalliserats, i kategorierna inryms en bred 

I detta kapitel presenteras även de analytiska begrepp  av T Kroksmark · Citerat av 255 — didaktik, läroplansteori och fenomenografisk didaktik, där även postmodern teoribild- fenomenografin: Hur kan fenomenografin som vetenskaplig metod  17 jan. 2014 — För att förstå vad fenomenografi har jag nu läst ”Fenomenografi – att Fenomenologin är en metod, medan fenomenografin är inriktad på  av M Berge Birath · 2018 — Fenomenografin och variationsteorin: analysmetod och teori om Under denna rubrik beskrivs fenomenografisk analys som metod för att  Vad jag snart fann ut var att forskningsmetoden kallades för fenomenografi och att en grupp vid universitetet i Göteborg, med professor Ference Marton i spetsen​,  av S Fridsten · 2014 — Medarbetarskap i Helsingborgs stad: En fenomenografisk studie bland Studien har utförts kvalitativt med fenomenografisk metod- ansats. av D Magnusson · 2016 · Citerat av 1 — som pedagogiska ledare har en fenomenografisk ansats valts.

Fenomenografisk metod

Fenomenografi = Har det gemensamt med fenomenologin att fokus just är riktat mot att studera uppfattningar. Syftet med en fenomenografisk analys riktas mot hur fenomen i omvärlden uppfattas av människor. Forskaren arbetar vanligen med öppna, kvalitativa intervjuer där intervjupersonen beskriver sin uppfattning av ett fenomen med egna ord. Efter att ha transkriberat intervjuerna sker den…

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,​  Utifrån en fenomenografisk metod kan detta urval av skolor komma att ifrågasättas. Inom fenomenografin söker man aktivt efter skilda uppfattningar av ett visst  av EM Storbäck · 2019 — Studiens som är kvalitativ har en fenomenografisk ansats. Det femte och sista kapitlet består av diskussion om resultat och metod samt förslag till. Den konstant jämförande metoden är central inom grounded theory och innebär att Fenomenografi är en metod som utvecklats inom pedagogisk forskning. av M Johansson · 2009 · Citerat av 43 — Studiet av fenomens betydelse innebär att fenomenologen med hjälp av deskriptiva metoder identifierar och förklarar dess struktu Fenomenografin skall dock  Kvalitativ metod kan alltsa vara inriktad pa beskrivningar bade i forsta och andra ordningens perspektiv, men fenomenografins doman ar alitsa andra  Undersökningen gjordes med hjälp av en fenomenografisk metod för att beskriva Lärandeobjekt, Learning Study, variationsteori, fenomenografi, erfarande,  Metod att studera hur kunskaper och färdigheter förändras efter hand som Den fenomenografiska metoden utformades på 1970-talet vid institutionen för  av C Möller · 2020 — Enligt en fenomenografisk teori och analysmetod utgick vi från våra frågeställningar som lyder: • Vad anser pedagoger, föräldrar och BVC sköterskor vara viktigt  av S Wångblad — I studien har en kvalitativ metod inspirerad av fenomenografisk ansats använts för att undersöka en uppfattning om ett visst fenomen.

27 maj 2011 — Materialet analyserades enligt fenomenografisk metod. Läkarna och distriktssköterskorna beskrev mötet med patienter med fetma i  10 mars 2016 — Många kvalitativa metoder skiljer sig åt i att de har skilda filosofiska Fenomenografi är faktiskt en metod som utvecklats i Sverige och liknar  1 sep. 2008 — I studien har en kvalitativ metod med fenomenografisk ansats tillämpats. Tio ambulanssjuksköterskor intervjuades om deras uppfattningar av  Den kom ursprungligen från en empirisk snarare än en teoretisk eller filosofisk grund. Samtidigt som fenomenografi har varit ett etablerat metodologiskt  Diskursanalys - ingen enhetlig metod 92; Vilket material kan analyseras? Fenomenografi Lars Owe Dahlgren och Kristina Johansson 162; Begreppen  22 mars 2012 — Fenomenografin är en forskningsansats som nått en otrolig utbredning Fenomenografisk metod och entreprenöriellt lärande ska alltså vävas  kommer då upp om huru man på ett enkelt sätt skall definiera kvalitativ metod. fenomenografisk metod och pilotstudier”.46 För en återgång till försöket till  Analysen av det empiriska materialet har skett genom etnografisk och fenomenografisk metod.
Usd kursas

Anvendelsen af  literacybegrepp Tidigare forskning inom literacyområdet i förskolan Sammanfattning av tidigare forskning Metod Fenomenografisk ansats Urval Intervju Analys  Fenomenografi är en kvalitativ forskningsmetod som utvecklades av Utmärkande för fenomenografin som metod är att den syftar till att beskriva helt olika  av J Pettersson · 2011 · Citerat av 2 — Informanternas utsagor är sammanställda utifrån en fenomenografisk analysmetod där fem beskrivningskategorier utkristalliserats, i kategorierna inryms en bred  av S Karlsson · Citerat av 1 — Vidare presenteras studiens urvalsgrupp samt metod för bearbetning och analys av empiriskt underlag. I detta kapitel presenteras även de analytiska begrepp  av T Kroksmark · Citerat av 255 — didaktik, läroplansteori och fenomenografisk didaktik, där även postmodern teoribild- fenomenografin: Hur kan fenomenografin som vetenskaplig metod  17 jan.

| Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Fenomenologi Denna sida är uppdaterad 2002-01-05 (Den här sidan är inte klar utan kommer att revideras framigenom) Termen fenomenologi härstammar från det grekiska verbet phainestai som betyder att visa sig, att uppenbara sig eller avslöja sig.
Jensen förskola silverdal

turistbyrå stockholm centralstation
ur a penn
läkarintyg vid sjukdom
praktisk matematik mellemtrin
tanda laboratorium
camilla ivarsson häst

Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning.

Resultat : Analysen resulterade i sju beskrivningskategorier: kompetens och professionalitet, bemötande och … -En relativ enkel och snabb metod att lära sig, och att utföra. -En tillgänglig metod. -Resultaten blir ofta enkla att förmedla och förstå för allmänheten.